Pesquisar em Vídeos, membros, eventos, arquivos de áudio, fotos e Blogs Procurar
Mieczyslaw Szylo
e.motion

Mietek|Poland

1 Kor. 13


Minha Oração

Proszę was kochani bracia i siostry także o modlitwę o mojego syna Waldemara. Tak bardzo chciałbym aby służył Bogu, lecz ciągle go coś trzyma, nie pozwala podjąć jedy nej i |mais

Participar da Oração

Anúncios da comunidade

Witam serdecznie na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Niech Bóg błogosławi wszystkich czytających.

Jakie jest dzisiejsze kapłaństwo? cz.1

Jest XXI wiek. W dobie nowoczesności i szukania nowych wartości, my, jako lud Pański, powinniśmy szczególnie zdawać sobie sprawę z zagrożeń nie tylko ze strony świata, ale przede wszystkim ze strony przeciwnika Boga i naszego.
Jak wiele jest relacji w prasie i TV o kapłanach, którzy powinni wieść ludzi do stóp krzyża Chrystusowego, gdzie grzesznik w szczerej pokucie oddaje swoje życie Bogu, Panu, i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Czy tak jest w istocie? Czy ludzie nazwani kapłanami, przewodnicy w wierze i naśladowaniu Mistrza, Jezusa Chrystusa, rzeczywiście czynią to, do czego zostali powołani? Te i inne pytania, są postawione po to, aby uzmysłowić nam, wszystkim wierzącym świadomie w Jezusa Chrystusa, realność naszego powołania.
"Takie zaś było Moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak że się Mnie bał i lękał się Mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze Mną i wielu powstrzymał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów".
Ks. Malachiasza 2; 5 - 7
Powiedzmy sobie przede wszystkim kim naprawdę jest kapłan. Kapłan to osoba, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa, szczerze pokutowała, nawróciła się od dawniej popełnianych nieprawości (grzechów) i już do nich nie wraca, jest po chrzcie wiary (wodnym), i jest ochrzczona Duchem Świętym. Jest to osoba oddzielona dla Boga, święta, prowadząca swoje życie według wymogów i standardów zawartych w Biblii, i tylko Biblia jest fundamentem jej życia i postępowania. Z kapłana powinna emanować świętość, gdyż jest on ambasadorem Górnego Kraju - Królestwa Bożego, Niebiańskiego.
Nie jest to człowiek zamknięty w jakichś murach klasztornych czy pustelni. Jest to człowiek normalnie żyjący i pracujący, mający swoją rodzinę, o którą dba i ją szanuje. Jego żona (jej mąż), dzieci, są ludźmi świadomie wierzącymi, oddanymi Bogu.
Święty Piotr mówi w swoim liście, że my wszyscy jesteśmy (a raczej powinniśmy być) kałanami. I tak też w istocie się nazywamy.
"Ale wy jesteście rodem wybranym, Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej Swojej światłości, wy, którzy niegdyś byliście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście".
1 list św. Piotra 2; 9, 10
I apeluje:
"Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia".
1 list św. Piotra 2; 11, 12
Święty Piotr przypomina nam jak mamy postępować, gdyż ambasador to ktoś, kto dba o prestiż swojego państwa i rządu. To osoba kulturalna i wykszatłcona, aby nie przynosiła ujmy królowi czy prezydentowi, który go(ją) powołał na to stanowisko.
Popatrzmy czy jesteśmy tacy, jak nam to mówi Biblia, gdyż Ona jest Słowem Boga żywego, lustrem naszych dusz, światłem na naszych ścieżkach.
"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim".
Ps. 119; 105
Jaka nauka wychodzi z serca i ust kapłana? Czy jest ona zdrowa, oparta tylko na Biblii?
Z przykrością i z bólem serca muszę przyznać, że przez okres 20 lat mojej pielgrzymki za naszym Panem, Jezusem Chrystusem, stwierdziłem niejednokrotnie - ci, którym powierzona została służba Słowa nie zawsze trzymają się tego, co mówi Biblia, wprowadzając własne nauki, a to prowadzi do zboczenia z Bożej drogi na własną, co Biblia nazywa po imieniu grzechem.
Nie zawsze życie kapłanów odpowiedzialnych za przekaz Słowa jest takie jak mówi Biblia. To już jest tragedia, gdyż wtedy zwiastowana jest śmieć, a nie życie.
Kochani, nie piszę czegoś, co koliduje z Biblijnym nauczaniem, ani nie próbuję uczynić jakiejś rewolucji. Chcę, abyśmy, bo przecież i ja jestem kapłanem, wszyscy doszli do poznania prawdy, którą jest Chrystus w nas. Jeśli jest w nas, to wypełnia nas Jego Duch. To pokój, radość, i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Sprawdzajmy jak się rzeczy mają. Bądźmy naśladowcami Berejczyków. To jest dobre. Wtedy patrząc w lustro Słowa widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie podchodźmy do Słowa Bożego opieszale, lecz z czcią należną samemu Bogu. Z bojaźnią, jaką dał nam Bóg. Nie wahajmy się reagować na wszelkie odstępstwa od Słowa Bożego, gdyż to jest naszym zabezpieczeniem.
Czas już jest bliski. Nasz Pan stoi u drzwi naszych serc i kołacze. Tak, świadomie to piszę, gdyż ten werset jest bardzo często cytowany na ewangelizacjach do ludzi niewierzących. Ten werset jest jednak przeznaczony dla nas. To my powinniśmy mieć otwarte serca dla Słowa i ludzi.
„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos Mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.
Objawienie św. Jana 3; 20
Do kogo skierowane są słowa tego fragmentu listu, czy do niewierzących? Nie. Do wierzących w Laodycejskim zborze. To nie do jakiegoś światowego kościoła jest powiedziane, ale do wierzących ludzi.
Może to kogoś zdziwić. Gdzież takie słowa do wierzących? Tak, gdyż można być członkiem zboru, uczestniczyć w nabożeństwach, ba, nawet wykładowcą Słowa Bożego, a nie postępować jak tego wymaga Bóg. Wielu jest pustych gadułów i dobrych aktorów, którzy potrafią robić show z nabożeństw. Może u nas tak jeszcze tego nie widać, lecz w Ameryce jest to częste. Są to zbory gdzie głosi się ewangelię sukcesu. Tylko uwierz i już będziesz zbawiony. A opamiętanie, pokuta? Gdzie pójście pod krzyż, bo przecież trzeba najpierw umrzeć, aby powstać przez chrzest wiary do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Czyż nie? Czy piszę coś źle? Nie nadaremno ostrzega nas prorok:
„Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie (dzisiaj w zakonie Chrystusowym – Ducha Świętego), zerwaliście przymierze z Lewim – mówi pan Zastępów”.
Ks. Malachiasza 2; 8
Kto jest Panem Zastępów? Jest Nim sam Jezus Chrystus!
To właśnie dzisiejsze kapłaństwo jest porównywane do czasu Laodycejskiego. Jest to letnie kapłaństwo, któremu brakuje Bożej chwały. Dlaczego nam jej brakuje? Gdyż właśnie nie ma w nas Jego Słowa. Nie żyjemy Nim i w Nim. Jak mało czasu poświęcamy na czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Jak często mamy wiele innych zajęć, „ważniejszych” od tego co mówi Duch Święty. Jakie to tragiczne. Jak bardzo zasmuca to samego Pana Jezusa. Tak niewiele żąda od nas Bóg abyśmy żyli w Jego chwale.
„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”.
Ks. Micheasza 6; 8
Czy to takie trudne dla wierzącego człowieka? Odpowiedzieć musi sobie każdy sam.
„Dlatego Ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się Moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu”.
Ks. Malachiasza 2; 9
A św. Jan mówi:
„Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluje cię z ust moich”.
Objawienie św. Jana 3; 15, 16
Cóż my tu mamy? To wygląda tak, jakby się całe zło nam na głowy zwaliło. Chwała Bogu jednak, że mamy Słowo Boże i Ducha Świętego. Ducha, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Alleluja!
Kochani, lepiej dzisiaj usłyszeć słowa nagany i zmienić swoje postępowanie względem Boga, niż w czasie pochwycenia pozostać na ziemi, gdzie będą się działy Dantejskie sceny. Ja osobiście nie chcę pozostać, aby przez przelanie swojej krwi być zbawionym. A tak będzie, gdy z tego świata zostanie zabrany Kościół Boży i Duch Święty. Warto zawsze o tym myśleć i rozważać w swoim sercu.
Wiecie, ja mam obraz kapłaństwa i jak ono powinno wyglądać. Jest ono opisane w Dziejach Apostolskich i nie tylko, bo przecież cała Biblia nam o takim kapłaństwie mówi.
Dz. Ap. 3; 13 – 19. 4; 1 – 22, 32 – 37. 5; 12 – 42. 6; 1 – 15
To tylko urywki, a przecież sam Pan Jezus jest dla nas najlepszym przykładem Arcykapłana. To z Niego powinniśmy czerpać doskonały przykład. Jemu nich będzie chwała na wieki wieków!
Można na temat kapłaństwa pisać prace doktorskie, lecz czy o to chodzi? Nie! Głównie chodzi o to aby badać jak się rzeczy mają, aby nie przyjmować wszystkiego co ktoś mówi bezkrytycznie. Bez namysłu potwierdzać słowem amen. Amen można powiedzieć wtedy, gdy jest się pewnym tego, co słyszymy, lub oglądamy. Amen to zgoda na to, czego słuchamy, lub oglądamy. Pamiętajmy o tym.
Tylko Słowo Boże jest rękojmią naszego dobrego poznania, poprzez modlitwę z prośbą do Boga. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym: Poznanie nadyma.
Sługa Boży – kapłan - to ktoś pokorny i uniżony. To może być człowiek z wyższym wykształceniem teologicznym, lecz on zawsze będzie potrafił porozmawiać z drugim bratem, siostrą, zniżając się do jego poziomu poznania. Nie każdy przecież jest na szczycie duchowego życia. Niektórzy są w upadku, inni potrzebują pomocy finansowej, lub żywnościowej. Radość łatwo okazywać gdy ma się pełny żołądek i kieszeń. Wtedy potrafimy skakać z radości, ale gdy nam doskwiera głód, chłód, nie mamy za co zapłacić rachunków, bo chociaż staramy się o pracę, to nie możemy jej dostać. Czy wtedy jest nam tak wesoło? Czy wtedy z radością chwalimy Pana?
Właśnie, kapłaństwo polega na tym, aby okazywać komuś miłość i miłosierdzie. Umieć kogoś przytulić i pocieszyć dobrym słowem. Zachęcić do działania. Umieć wzbudzić w sercu człowieka nadzieję, ale Nadzieję, która nigdy nie zawodzi, a Ona nosi imię ponad wszystkie inne imiona, Jezus!
O, gdy wszystko mam, gdy mam Jezusa. To słowa pieśni, które zawsze powinny brzmieć w sercu kapłaństwa.
Kończąc, chcę powiedzieć, że dzisiejsze kapłaństwo nie musi być takie, jakie jest. Ja wierzę, że ono będzie takie jak za czasów apostolskich, gdyż wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia. Alleluja!
„Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”
List św. Pawła do Filipian 4; 13
Pieśń nr. XI z addendy. Śpiewnik Pielgrzyma

1. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana,
Czyż by warto staczać życia bój? Gdzie ma serce miałoby schronienie,
Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój?
Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać?

Cóż mi mogą świata czcze rozkosze, za mojego Pana w zamian dać?

2. Choćbym skarby miał i sławę świata, choćbym wielki wpośród ludzi był,
Jednak łodzią mą by wicher miotał – bez ratunku w nędzy wciąż bym żył.
Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie,
Któż, o któż na tym szerokim świecie serce ukoiłby strudzone, złe?

3. O, jak pusto byłoby na ziemi, wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam.
Bez Jezusa zginął bym w otchłani, o, bez Niego byłbym wiecznie sam.
Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa, jaką drogę obrać z mnóstwa dróg?
Kto by wiódł doliną śmierci cienia, kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł?

4. O, jak błogo wszystko mieć w Jezusie, On balsamem jest dal serca ran.
Z wszelkich grzechów Swoją krwią obmywa, w wszelkich troskach niesie pomoc Pan.
O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, choć prócz Niego nic nie będę miał,
W Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego – Jego pragnę, w Nim mój życia dział!

diane1417l

Hi, I am sexy girl. My erotic videos here https://cutt.us/id23770918


jessica8901a

Hi, my name is Jessica Ass my girlfriend, look http://v.ht/i18ixx


allegeorge

Hello Sir, With warm heart I offer my friendship, greetings and I hope this message meet you in good time.However strange or surprising this contact might seem to you as we have not met personally or had any dealing in the past,i humbly ask that you take due consideration of its importance and imm


Página de 59

Visitantes da minha página


jull kochetkov jull kochetkov
6 horas atrás
Shavei Zion Shavei Zion
13 dias atrás
Divine Bible Churches Divine Bible Ch…
21 dias atrás
ajimimondher ajimimondher
33 dias atrás
klonik klonik
37 dias atrás
kasulejoe kasulejoe
39 dias atrás
thejanitormafia thejanitormafia
46 dias atrás
stephen stephen
49 dias atrás
Não logar minhas visitas (Mudar)

Página de 6