<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Pesquisar em Vídeos, membros, eventos, arquivos de áudio, fotos e Blogs Procurar
István Miklós
e.motion

bacsipista|Hungary

Ne mondd Istennek, hogy milyen nagyok a problémáid, hanem mondd a problémáidnak, hogy milyen hatalmas a te Istened!


Az Úr azt nézi, ami a szívben van

 

„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van"

(1Sám 16,7).

 

Izrael népe mindenáron királyt akart. Nem volt nekik jó Isten vezetése, és mivel látták, hogy a környező népeknek vannak királyaik ők is akartak maguknak egy királyt.

 

 5. Ezt mondták neki: Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás!

1Sámuel, 8,5

 

Fájt ez a döntés Istennek és prófétájának, Sámuelnek is. Isten figyelmeztette a népet, hogy mit akarnak magukra vállalni, de nem hallgattak Sámuel szavára.

 

10. Ekkor Sámuel elmondta az ÚR minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. 11. Ez lesz a királynak a joga - mondta -, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsijaihoz meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsija előtt. 12. Parancsnokokká teszi őket ezer ember felett, és parancsnokokká ötven ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készítteti hadifölszerelését és a harci kocsik fölszerelését. 13. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. 14. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa-kertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. 15. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. 16. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. 17. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. 18. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az ÚR. 19. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki: Mégis legyen királyunk! 20. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép: királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat.

1Sámuel  8, 10-20

 

Az Úr választott, olyat kaptak amilyet kértek. Saulról ezt olvashatjuk:  „ Nem volt nála szebb Izráel fiai között; egy fejjel magasabb volt az egész népnél." Egész Izrael büszke volt királyára, kimagaslott közülük, bárki láthatta királyuk fejét. De ez a kimagasló fej gyakran ellen állt Isten akaratának!

Sault bűnös cselekedetei elválasztották az Úrtól. Ő már úgy érezte, hogy nem függ az Úrtól, nem engedelmeskedett és nem volt istenfélelem a szívében. Isten elvette tőle a királyságot. Sámuel félrevonult, bánkódott, de az Úr szólt hozzá és cselekvésre késztette.

 

 

Sámuel első könyve

- 16. fejezet -

1. Az ÚR azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. 2. Hogyan mehetnék oda? - kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az ÚR ezt mondta: Vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. 3. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned: azt kend fel, akit én mondok neked! 4. És úgy tett Sámuel, ahogyan az ÚR megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: Békés szándékkal jöttél-e? 5. Békés szándékkal - felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az ÚRnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra! Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. 6. Amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta: Biztosan ez lesz az ÚR felkentje, aki most itt van. 7. De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van. 8. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. 9. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: Őt sem választotta az ÚR. 10. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: Ezeket nem választotta az ÚR. 11. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: Minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb - felelte ő -, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel azt mondta Isainak: Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. 12. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az! 13. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. 14. Saultól viszont eltávozott az ÚR lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az ÚR küldött.

 

Dávid, Isten szíve szerint való ember volt. Ő félretette az emberi okoskodást, és egyszerűen, hitből cselekedett.

Amikor Góliáttal készült megütközni, aki termetre Saultól is hatalmasabb volt, nem fogadta el a sisakot meg a páncélt, és mindössze egy parittyával ment ellene. Egyetlen jól célzott dobással eltalálta az óriás homlokát, és megölte őt.

 

Jellemző, hogy az emberek többnyire annak hisznek, amit látnak. Pedig tudjuk, hogy a hit a nem látható dolgokra mutat. A láthatókat érzékszerveinkkel, a láthatatlanokat pedig hitünkkel, Isten kijelentéseire építjük.

Napjainkban is vannak olyan hívők, akiket a fejük vezet. Már nem Istenre tekintenek, úgy érzik, hogy ők elérték a tökéletesség hatalmát. Valójában már nem Istennek szolgálnak, hanem elvárják, hogy az emberek, sőt kirívó esetekben isten szolgáljon feléjük.

Jézus ezt mondta a farizeusoknak:

"...Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos."

Lukács 16,15

 

Ennek igazolására nagyon jó példa a vámszedő és a farizeus története:

 

 9. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: 10. "Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. 12. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 13. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. 14. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."

Lukács 18, 9-14

 

A farizeus szépen beszélt, de szívében benne volt a vámszedő lenézése és elítélése. A vámszedő pedig mentegetőzés és takargatás nélkül beismerte Isten előtt bűnösségét. Isten a vámszedő szívét találta igaznak.

Ne akarjunk az embereknek tetszeni, és az elismerésüket kivívni, hanem keressük Isten dicsőségét és az Ő országát. Ne a szemünk vezessen és a hallott hírek, pletykák alapján ítéljünk meg embereket, engedjük, hogy az Úr Szent Lelke vezessen bennünket.

 

Végezetül pedig szeretném követendő tanácsként megosztani veletek Jakab apostol levelét.

 

Jakab levele

- 1. fejezet -

 

1. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. 2. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3. tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. 5. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. 6. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. 7. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, 8. a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. 9. A szegénysorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, 10. a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. 11. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet; a virága lehullik és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. 12. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 13. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. 14. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 15. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. 16. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: 17. minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. 18. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek. 19. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, 20. mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. 21. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. 22. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 23. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. 24. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 25. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 26. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. 27. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

 

 

(Bácsi Istvánné - Sajtos Magdolna)

 

2014.05.11.

ellie374h8

Hi, I love group sex. Write me here https://cutt.us/id21257293


christina89911

Hi, my name is Christina My collection of hot videos here http://v.ht/i18ixx


GardenMonk

Jesus said: I am the resurrection, and the life: he that believeth on me, though he die, yet shall he live. John 11:25


bacsipista adicionou o arquivo de áudio 2015.10.10. Lelki Ébresztő


bacsipista adicionou o arquivo de áudio 2015.10.03. Lelki Ébresztő


bacsipista adicionou o arquivo de áudio Lelki Ébresztő 2015.09.26.


bacsipista adicionou o arquivo de áudio Lelki Ébresztő 2015.09.05.


bacsipista adicionou o arquivo de áudio Lelki ébresztő 2015.08.29


bacsipista adicionou o arquivo de áudio 2015.08,22, Lelki Ébresztő


Página de 18

Visitantes da minha página


red57 red57
45 dias atrás
Iglesia Adventista del 7º Día de Bº Prim Iglesia Adventi…
56 dias atrás
cassypenny cassypenny
113 dias atrás
mackowey mackowey
115 dias atrás
arghabose08 arghabose08
126 dias atrás
ufc208liveco ufc208liveco
133 dias atrás
ELTUANI02989 ELTUANI02989
148 dias atrás
rachael1 rachael1
157 dias atrás
Não logar minhas visitas (Mudar)

Página de 11